Критерiї оцiнювання

 

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв
при виконанн
i лабораторних та практичних робiт

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та навичками під час виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних задач, враховуються знання алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження (планування дослідів чи спостережень, збирання установки за схемою; прове-дення дослідження, знімання показників з приладів), оформлення результатів дослідження складання таблиць, побудова графіків, обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження.

 

Обов’язковим при оцінюванні є врахування дотримання учнями правил техніки безпеки під час виконання фронтальних лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму.

 

Рiвнi навчальних досягнень учнів

Критерiї оцiнювання навчальних
досягнень учн
iв

Початковий рiвень
(1
 –3 бали)

Учень демонструє вмiння користуватися ок­ре­мими приладами, може скласти схему дослiду лише з допомогою вчителя, виконує частину роботи, порушує послiдовнiсть виконання роботи, вiдображену в iнструкцiї, не робить самостiйно висновки за отриманими результатами.

Середнiй рiвень
(4
 –6 балiв)

Учень виконує роботу за зразком (iнст­рук­цiєю) або з допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.

Достатнiй рiвень
(7
 –9 балiв)

Учень самостiйно монтує необхiдне обладнання, виконує роботу в повному обсязi з дотриманням необхiдної послiдовностi проведен­нядос­лiдiв та вимiрювань. У звiтi правильно йакуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.

Високий рiвень
(10
 –12 балiв)

Учень виконує всi вимоги, передбаченi для достатнього рiвня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, роз­раховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним оригiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.

Немає коментарів:

Дописати коментар