Лабораторна робота № 6. Визначення модуля пружності різних речовин

 Мета: визначити модуль пружності (Юнга) гуми й експериментально перевірити закон Гука.

 Обладнання: гумовий стержень циліндричної форми завдовжки 20–30 см; набір важків відомої маси; лінійка; штатив з муфтою і лапкою; штангенциркуль.


Правила техніки безпеки 

1. Приступати до виконання роботи можна тільки з дозволу вчителя. 

2. Розташовуйте експериментальну установку на відстані не менше 10 см від краю стола. 

3. Після закінчення роботи наведіть порядок на робочому місті.

 Теоретичні відомості

Механічні властивості матеріалів – це здатність матеріалів протистояти деформуванню і руйнуванню, пружно й пластично деформуватися під дією зовнішніх механічних сил.

Фізичною величиною, що характеризує дію внутрішніх сил, які виникають у деформованому тілі, є механічна напруга σ, яка визначається відношенням модуля сили пружності Fпр до площі поперечного перерізу S тіла:

σ = Fпр / S

Величина, яка характеризує здатність матеріалів протидіяти деформації одностороннього розтягу (стискання), називається модуль Юнга (модуль пружності) Е і дорівнює відношенню механічної напруги до відносного видовження, спричиненого цією напругою у напрямі її дії:

Е = σ / |ε|

Порядок виконання роботи


1.        Штангенциркулем виміряйте діаметр поперечного перерізу d гумового стержня;

2.        Обчисліть площу поперечного перерізу стержня за формулою:

S = π d2/4.

3.        Закріпіть один кінець гумового стержня в штативі і виміряйте за допомогою лінійки її початкову довжину  від нижнього краю лапки штатива до місця кріплення тягарця.

4.       Підвішуючи до нижньої петлі по черзі тягарці, вимірюйте щоразу довжину стержня  ( дослід повторіть 3 рази). Результати вимірювання запишіть до таблиці.


Висновок.

У висновку вкажіть:

а) яку фізичну величину визначали у даній лабораторній роботі;

б) яке значення шуканої величини Ви отримали у досліді;

в) в яких одиницях вимірювання визначається шукана величина;

г) поясніть причини похибок і неточностей під час проведених вимірювань.


--+Додаткове експериментальне завдання

Побудуйте графік залежності σ = f (ε).  Його з діаграмою розтягу.
Немає коментарів:

Дописати коментар